pipes

Chức năng và tùy chọn mới.

  • Thêm mới tùy chọn bộ lọc “từ tối đa” và “từ tối thiểu” cho phép bạn lựa chọn số từ tối đa và tối thiểu trong nội dung để có thể lấy bài viết về.
  • Thêm mới đầu vào cho processor  Get Images cho phép bạn có thể nhận dữ liệu hình ảnh từ enclosures của nguồn RSS.
  • Thêm mới lấy hình ảnh có độ rộng tối thiểu và độ trộng tối đa trong processor  Get Images.
  • Sửa lỗi: Vị trí menu của Pipes cho phép menu của Pipes luôn đứng sau menu Posts mặc định của WordPress
  • Thêm mới phương thức trong việc sử dụng CURL Lever_5 trong trong processor Get Fulltext.
  • Thêm tùy chọn sử dụng bộ nhớ đệm cache hay không khi sử dụng cronjob (tự động xử lý lấy tin) trong menu Setting.