wp-pipesCó gì mới ở phiên bản 1.18

Thêm mới: Kiểm tra vị trí các mục của menu trước khi kích hoạt

Thêm mới: Xử lý các từ khóa Latin cho processor Keyword Filter.

Thêm mới tùy chọn trong Post Destination cho phép hiển thị các Custom Field hoặc không.

Thêm mới tính năng sắp xếp bài viết theo nguồn của RSS

Fix một vài lỗi nhỏ khác trong bản Wp pipes cũ