Chào các bạn!

Mặc đình khi Wp Pipes lấy bài viết về thì bài viết sẽ bị trừ đi 24 tiếng (1 ngày) so với ngày giờ hiện tại hoặc ngày giờ hệ thống. Có nhiều bạn cho đây là lỗi của Wp Pipes nhưng không phải đây là chủ ý của đội ngũ xây dựng lên Wp Pipes.

Vậy làm sao để ngày của bài viết khi lấy tin bằng Wp Pipes trùng được với ngày của hệ thống trên sever của bạn bài viết này sẽ giúp bạn xử lý điều nàyChú ý: Để điều chỉnh giờ của bài viết các bạn có thể điều chỉnh bằng việc thay đổi giá trị nhập vào với processor Change Time để có giờ bài viết chính xác.

Chúc các bạn thành công!