– Nói kỹ hơn về lệnh Spit trong Parser code để tách nội dung bài viết.

-Sử dụng Processor Combine để chèn Prefix cho tiêu đề bài viết.

-Sử dụng Processor Combine để chèn quảng cáo vào nội dung bài viết

-Sử dụng Processor Combine để chèn nguồn bài viết

-Sử dụng Processor Keywords Filter  để lấy bài viết theo từ khóa.

-Nói lại về việc xóa link trong bài viết.