Bài viết này Wp-Pipe.com sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Addons tự động gửi bài viết trực tiếp từ site nguồn lên Blogger mà không cần lấy về website của bạn.Chức năng

Tự động gửi bài viết từ nguồn rss hoặc link từ site nguồn lên thằng blogger mà không cần lấy bài về website của bạn.

– Tự động kiểm tra bài viết trùng lặp và không đăng lại.

– Hỗ trợ gửi bài viết lên blogger có spint content nếu kết hợp cùng addons text spinner spint cả title và content

– Hỗ trợ prefix khi đưa lên blogger mà site nguồn không có prefix có thể tùy chỉnh do người dùng nhập vào.

Ví dụ bài viết site nguồn có tên “lấy tin tự động” bạn có thể thêm prefix trên blogger như sau “Hướng dẫn Lấy tin tự động wordpress” hỗ trợ cả prefix trước và sau.

– Không giới hạn số website blogger có thể đăng tin.

– Đăng tin tự động lên blogger mỗi khi site nguồn có bài viết mới