Zalo_ScreenShot_10_12_2015_851111

HTML Parser Processor là một Addon mạnh nhất của Wp Pipes nhờ có HTML Parser Processor mà bạn có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ vị trí nào có trên website nguồn theo DOM. Tại HTML Parser Processor sử dụng 5 lệnh chính bao gồm:

  • Lệnh ginner cho phép lấy dữ liệu theo thẻ tại website nguồn. Với lệnh này bạn có thể lấy theo thẻ div, thẻ h1, h2…. và rất nhiều các thẻ khác theo thuộc tính của thẻ (class, id). Với lệnh này dữ liệu bên trong thẻ sẽ được lấy về và loại bỏ tất cả các thẻ khác với các dữ liệu khác không liên quan.
  • Lệnh split lệnh này dùng để tách theo từ khóa hoặc thẻ, bạn có thể hiểu rằng nếu việc lấy dữ liệu từ lệnh ginner không đảm chưa nhiệm tốt việc bóc tách dữ liệu theo thẻ thì bạn có thể dùng lệnh split để tách dữ liệu theo vị trí mà bạn đã định sẵn.
  • Lệnh wrap là một trong những lệnh khá quan trọng trong HTML Parser processor giúp việc gom dữ liệu lại một cách đầy đủ. Nguyên lý hoạt động của HTML Parser processor là sẽ thực hiện các lệnh từ trên xuống dưới và xuấ dữ liệu ra với lệnh cuối cùng vậy để lấy dữ liệu đầy đủ thì cần phải nối các dòng dữ liệu của lệnh với nhau.
  • Lệnh remove với chức năng chính là dùng để xóa thẻ không liên quan có trong nội dung lấy về khi sử dụng lệnh remove thì toàn bộ thẻ và nội dung của thẻ đã được thiết lập sẽ bị xóa. Tương tự lệnh ginner lệnh remove có thể xóa tất cả các thẻ div, h1,h2….. theo thuộc tính của thẻ (class, id).
  • Lệnh replace một dùng để tìm kiếm và thay thế theo từ khóa. Bạn có thể tìm kiếm thay thế bất kỳ từ khóa nào bạn muốn, thậm chí bạn có thể tìm kiếm và thanh thế được cả 1 đoạn html hoặc giá trị hoặc thuộc tính của thẻ html mà bạn muốn

Để xem cách hướng dẫn sử dụng các lệnh trên bạn có thể thao khảo thêm bài viết này